Trang chủ > Gi i thi u v chúng tôi
About Us

     .jpg



Các nhà s n xu t c a chúng tôi ã c evtersive S d ng trong nhà máy s n xu t thép cu n cán ngu i, ng hàn, chúng tôi còn s n xu t các b ph n c a gi hàng, phao v tàu, cliping g i, r a và unrolling cho chua r a. Sau ó, b máy pullipflection-correctipevev, bao bì a t ng t c hi u qu c a s n xu t và gia t ng s công nh n trong nhà máy cán ngu i. Chúng tôi ã có c danh ti ng tuy t v i.

Trong ngh nghi p cán ngu i Vô Tích, và có nhi u n v khác nhau nhi u n c ông Nam Á, Châu Âu, M và M Latinh.

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin