Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Các ph ng pháp b o qu n thép

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: May 24, 2017

Vi c l u tr thép có b n i m c n chú ý: < p="">

Tôi. L a ch n a i m và kho phù h p

1. L u kho bãi thép ho c kho hàng, nên c l a ch n trong khu v c s ch s và s ch s , thoát n c không b c n tr , không s n xu t khí c ho c b i c a nhà máy và m . Lo i b c d i và t t c các c trên m t t và gi cho thép s ch s .

2. Trong nhà kho không th có axit, ki m, mu i, xi m ng và các v t li u khác trên s n mòn c a thép x p ch ng lên nhau. Các lo i thép khác nhau nên c x p ch ng lên nhau tránh nh m l n, tránh n mòn ti p xúc

3. Thép, thép, ng s t, thép t m, ng kính ng kính l n, rèn ... có th x p ch ng lên nhau v trí m

4. Thép c v a và nh , thép cu n, thép, ng thép c v a, dây thép và dây th ng, ... có th c c t trong kho ch a v t li u thông gió t t, nh ng ph i trên th m

5. M t s lo i thép nh , thép m ng, d i thép, thép silicon, ng thép nh ho c m ng, t t c các lo i thép cán ngu i, thép cán ngu i và giá thành cao, s n ph m kim lo i d n mòn có th c c t gi trong kho.

6. Kho b c ph i c l a ch n theo i u ki n a lý, th ng s d ng kho b c óng chung, ngh a là mái nhà có t ng, c a và c a kín, c trang b các b ph n thông gió c a Kho b c

7. Kho d tr yêu c u th i ti t t t chú ý n thông gió, s quan tâm ngày m a s t t m, th ng duy trì môi tr ng l u tr phù h p

Th hai, h p lý x p ch ng lên nhau, nâng cao u tiên t

1 . Yêu c u nguyên t c mã ng là tr ng thái cân b ng pallet, i u ki n an toàn b o hành, t c theo a d ng, c i m palletization, v t li u khác nhau ph i cách ly riêng bi t, ng n ng a s l n l n và s n mòn l n nhau

2. C m l u tr các bài báo ch ng n mòn g n gi ng c i

3. áy áy c n c rót, r n ch c, tr n, tránh m t ho c bi n d ng v t li u.

4. Cùng m t tài li u theo l u tr liên ti p x p ch ng lên nhau mã, t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n nguyên lý tiên ti n tóc u tiên

5. Thép ã c x p ch ng lên nhau, sau ây ph i có t m th m b ng g ho c á, h i nghiêng v phía bên, t o i u ki n thoát n c và chú ý n v t li u t th ng, tránh s bi n d ng u n

6. Chi u cao x p ch ng, v n hành b ng tay không quá 1,2m, ho t ng c h c không quá 1,5m, chi u r ng ng n x p không v t quá 2,5m

7. C n có m t kênh nh t nh gi a ng n x p và ng n x p, ng ki m tra nói chung là 0,5m, kênh truy c p ph thu c vào kích th c v t li u và máy v n chuy n, th ng là 1,5

8. áy c a ng n x p, n u nhà kho cho các m t b ng xi m ng Tri u D ng, 0,1m có th c m, n u bùn, ph i là 0,2. N u i v i không gian m , m t t xi m ng c nâng lên 0 3 ~ 5m, b m t bùn cát c m 0.5

9. Nên t ph u h c a góc thép và rãnh, ngh a là phía d i mi ng, c n chùm tia I, b m t rãnh I thép không th lên c, tránh r sét n c

III. Bao bì và b o v v t li u b o v V t li u kh trùng ho c m và óng gói khác c a nhà máy thép tr c khi s n xu t, ây là bi n pháp quan tr ng ng n ng a r v t li u, ph i chú ý b o v trong quá trình x lý v n chuy n, Không làm h h ng, có th kéo dài th i gian l u gi v t li u

Gi kho s ch và t ng c ng b o d ng nguyên li u

1. V t li u trong kho ph i c n th n tránh m a ho c tr n v i t p ch t, ã có m a ho c các v t li u b n theo tính ch t c a vi c s d ng các ph ng pháp khác nhau làm s ch, nh c ng cao c a bàn ch i dây thép có s n, c ng c a v i th p, Và nh ng th khác

2. V t li u nên c ki m tra th ng xuyên sau khi b o qu n, n u b g , nên lo i b l p r .

3. Chi u dài b m t thép t ng h p sau khi l i, không ph i s n d u, nh ng i v i thép ch t l ng cao, thép h p kim m ng, ng m ng, ng thép h p kim, và nh v y, hàng rào sau khi b m t c a c bên trong và bên ngoài g D u không tráng sau khi ký qu

4. i v i vi c n mòn thép nghiêm tr ng h n, g s t sau khi b o qu n dài h n ph i c s d ng càng s m càng t t.

Một cặp: V n hành c a máy r ch

Tiếp theo: Miễn phí

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin