Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Phân tích h th ng ki m soát c ng th ng c a máy r ch

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: May 24, 2017

Hi u su t và c tính c a máy r ch màng m ng:
Sau khi in, gi y nhôm c n ph i c c t trên máy r ch sau khi in và tráng. C t gi m s n l ng bán thành ph m theo kích th c yêu c u, máy c t trên c t bán thành ph m là m t quá trình cu n l i và tua l i, quá trình này bao g m các máy ch y ki m soát t c và ki m soát c ng th ng hai ph n. Cái g i là s c ng th ng là kéo nhôm foil và cu n tiêu chu n vào lõi, foil nhôm ph i c áp d ng cho m t c ng nh t nh và c ng c a l c kéo, trong ó s c ng th ng c a s ki m soát foil nhôm. Ki m soát c ng th ng là kh n ng ki m soát v nh vi n s c ng th ng c a lá nhôm trên thi t b , nó ph i c gi hi u qu v i b t k t c v n hành, bao g m gia t c, gi m t c và v n t c không i c a máy. Ngay c trong tr ng h p t t máy kh n c p, nó có kh n ng m b o r ng các foil không gây ra b t k s phá v . Máy r ch Ki m soát c ng th ng v c b n là ki m soát c ng th ng b ng tay, i u khi n c ng th ng t ng. Ki m soát c ng th ng b ng tay ang trong quá trình cu n l i ho c m l i, khi ng kính cu n chuy n sang m t giai o n nh t nh, b i ng i v n hành i u ch nh thi t b c p ngu n b ng tay, t c m c ích ki m soát c ng th ng. Ki m soát c ng th ng t ng là giá tr c ng th ng th c t c a dây ai v t li u tr c ti p b i b c m bi n c ng th ng, sau ó d li u c ng th ng c chuy n thành b i u khi n h i h ng tín hi u ph n h i c ng th ng, c so sánh v i giá tr c ng th ng c t tr c c a b i u khi n tính toán i u khi n Tín hi u và các n v i u khi n t ng, giá tr c ng th ng th c t b ng v i giá tr c ng th ng t tr c, t c s c ng th ng n nh. Thi t b tua l i và xoa bóp c ng th ng thi t l p kích th c nh h ng tr c ti p n n ng su t s n ph m, c ng th ng quá l n, tua l i quá ch t, nhôm foil d t o ra n p nh n Tôi c ng th ng là không , nhôm foil d dàng trên cu n t o ra m t s tr t kh p nghiêm tr ng trên tr c, Do ó không th tháo d c và d n n vi c c t cu n t o ra m t vòng xoay l n, nh h ng n ch t l ng r ch, vì v y c n ph i có h th ng phát hi n c ng th ng t t. H th ng phát hi n c ng th ng: Phát hi n c m bi n c ng th ng Là s c ng th ng c a vi c phát hi n tr c ti p, và c khí ch t ch v i ph ng pháp phát hi n các b ph n chuy n ng. Thông th ng, hai b c m bi n c ghép n i s d ng, và chúng c g n trên các u cu i hai bên c a con l n h ng d n. Vành ai v t li u phát hi n c giá tr c ng th ng th c t b ng cách phát hi n t i c th c hi n trên c hai m t c a con l n h ng d n, phát hi n s d ch chuy n ho c bi n d ng c a b c m bi n c ng th ng và chuy n d li u c ng th ng thành tín hi u c ng th ng t i ph n h i cho b i u khi n c ng th ng.
2. Máy x làm gi m s suy gi m tính c ng th ng và b i th ng c ng th ng: th ng cho r ng nhôm foil xo n và tua l i duy trì b n foil nhôm liên t c, có l i cho vi c th c hi n ch t l ng lá nhôm, nh ng không. Cách t t nh t làm i u này là t ng b n kéo c a lá m ng theo m t quy lu t nh t nh v i s gia t ng ng kính ho c tr ng l ng cu n v t li u, và s gi m giá tr c ng th ng c a tr ng l ng ng kính nh h n. Do ki m soát c ng th ng t ng và ki m soát c ng th ng b ng tay trong ho t ng c t.
H th ng i u khi n c ng th ng t ng là giá tr suy gi m c ng th ng c t tr c, c làm gi m i theo s thay i th tích v t li u trong quá trình v n hành. Khi thi t l p ho t ng c ng th ng t ng, u tiên thi t l p s c c ng ban u, sau ó thi t l p giá tr suy gi m c ng th ng. Ví d , l y giá tr suy gi m c a lá nhôm c t, nguyên t c thi t l p là: giá tr suy gi m dãn c a nhôm foil (%) t ng ng v i s c ng th ng c a cu n cu n cu i c a lá nhôm, tr i s c ng th ng ban u và sau ó phân chia áp su t ban u , T l nhân c nhân v i 100%. Trong vi c thi t l p giá tr c ng th ng t ng không nên quá l n, ho c nhôm cu n l i c ng b m t, có xu h ng bi n d ng hi n t ng, nh ng c ng th ng không ph i là quá nh , quá nh d dàng gây ra kh i l ng tua là quá l ng l o, quay l i c nh ch y không u. Do ó, ch t l ng c a h th ng ki m soát cu n là chìa khóa cho ch t l ng c a nhôm foil, ch y u ch u nh h ng b i s thay i c a s c ng th ng c a lá.
Tóm l i, trong vi c c t lá thu c, tr c h t l a ch n các mô hình tiên ti n, và l u ý r ng trong ho t ng c a thi t b hi u các c tính c a h th ng ki m soát c ng th ng và phát hi n, s d ng v t li u lá nhôm thi t l p m t s c ng th ng h p lý và xuôi gi m quá trình suy gi m và b i th ng thi t h i, t c B t u m m c a s c ng th ng thi t b , d ng m m, ng n ng a s s n xu t các v n ch t l ng. Trong quá trình ho t ng c t nên chú ý n s thay i c a s c ng th ng c a cu n gi y nhôm, b i vì nó b nh h ng b i ch t l ng v t ch t, tr ng l ng, ng nh t c a dày, t c c t gi m, trong vi c thi t l p s c ng th ng c a cu n và tua l i ph i t ng thích v i c i m c a lá nhôm. m b o tính chính xác c a s c ng th ng c a vi c kéo và cu n l i, c n ph i ki m tra tr c l n cao h n t c t i a, cân b ng n ng ng nên c x lý, và b m t c n c cung c p góc cung c p ho t ng chính xác c ng th ng m b o S n nh c a ch t l ng s n ph m.

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin