Trang chủ > Tin t c > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: May 24, 2017

Theo quan i m c a xu h ng phát tri n th tr ng c a máy r ch t i Trung Qu c hi n nay, h ng phát tri n c a Slitter có th c phân tích t ba góc :
I . Ki m soát t ng
Hi n nay, m c t ng c a máy r ch n c ta m c th p h n, so v i các n c phát tri n n c ngoài, các nhà s n xu t máy c a trong n c s d ng máy c t sâu t t h u phía sau h , c bi t là Trong h th ng ki m soát và c c u máy r ch và thi u v t li u h u c trên s k t h p c a m t bàn ch i r ng
Th hai, s n xu t chính xác
S n xu t chính xác là thi u s n xu t Trung Qu c, ngoài ra, Quá trình c ng là m t b t l i c a các nhà s n xu t slitter c a Trung Qu c. Chúng tôi bi t r ng các yêu c u v chính xác c a vi c s n xu t máy c t, vì v y m t s thi t b c n ph i s d ng các công c máy CNC ch bi n các b ph n, c bi t là c n ph bi n vi c s d ng các trung tâm gia công s n xu t chính xác ch bi n máy móc thi t b có th c m b o v c b n < br=""> III. H p lý hóa c u trúc
S h p lý hóa thi t k c u trúc c a máy c t là r t quan tr ng, vì v y chúng ta không nên mù quáng sao chép các thi t b n c ngoài ho c các b n khác, chúng ta nên nghiên c u c u trúc khung, t quan i m c a các nhà s n xu t máy c t , Thi t k m t slitter h p lý h n, nghiên c u và thi t k riêng r ch máy c t, i m s c t gi m các v t li u khác nhau trong c u trúc chi ti t h n, và d n d n thoát kh i doanh nghi p Slitter Nghiên c u và thi t k phát tri n và quá trình s n xu t hi n t ng n c p. >

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin